>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران  
   
نویسنده نصیریان فاطمه ,سروش زاده علی ,قناتی فایزه ,اورکی حسین
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1393 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:145 -154
چکیده    به منظور ارزیابی اثر دمای محیط ریشه بر رشد و فعالیت آنتی اکسیدانت های موجود در بنه زعفران، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط اتاق رشد اجرا گردید. در این آزمایش اثر دو دمای 1±23 و 1±33 درجه سانتی گراد بر فعالیت آنزیم های آنتی‌اکسیدانت: پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز و اکسین اکسیداز در جوانه انتهایی و بنه زعفران از تیرماه (دوره خواب بنه) تا مهرماه (شروع رشد بنه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو دما، فعالیت آنزیم‌ها در تیرماه حداقل بود. در مهرماه فعالیت آنزیم های مذکور در دمای 23 درجه سانتی گراد همزمان با شروع رشد ریشه، جوانه انتهایی و برگ در بنه های زعفران افزایش یافت، اما در دمای 33 درجه سانتی گراد، هیچ‌گونه تغییری در فعالیت‌های آنزیمی مشاهده نشد. همچنین بیشترین میزان قندهای محلول (گلوکز، مانوز و آرابینو) در جوانه و بنه زعفران در دمای 23 درجه سانتی گراد به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می‌رسد دمای 33 درجه سانتی گراد در محیط کشت با ایجاد اختلال در فعالیت آن ها موجب ادامه خواب در بنه‌های زعفران می‌شود و در مقابل در دمای 23 درجه سانتی گراد، افزایش فعالیت آنزیمی موجب تحریک رشد زعفران می‌شود.
کلیدواژه آکسین اکسیداز ,پراکسیداز ,پلی فنل اکسیداز ,زعفران ,سوپر اکسیداز دسموتاز ,کاتالاز
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس , ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved