>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه میزان مصرف نهاده های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قاینات  
   
نویسنده یعقوبی فاطمه ,جامی الاحمدی مجید ,بخشی محمدرضا ,سیاری زهان محمدحسن
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1393 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:115 -125
چکیده    تجاری شدن فعالیت های کشاورزی و به دنبال آن استفاده گسترده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی باعث ایجاد مشکلات جدی در محیط ‌زیست شده است. با توجه به این مسیله و به‌منظور ارزیابی میزان نهاده های مصرفی کود و سم در زراعت گندم و زعفران، مطالعه ای در شهرستان قاینات واقع در خراسان جنوبی در سال زراعی 91-1390 انجام شد که در آن 50 مزرعه گندم و 48 مزرعه زعفران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین مصرف کود نیتروژن در بین دو محصول گندم و زعفران به ترتیب 4/222 و 8/57 کیلوگرم در هکتار بوده و این دو محصول از این نظر دارای تفاوت معنی داری می باشند. هم چنین برخلاف محصول گندم، کاربرد سموم شیمیایی در تولید محصول زعفران بسیار ناچیز بوده و در بسیاری از مزارع اصلاً مصرف نمی شوند. لذا با توجه به نتایج مذکور می توان زعفران را یک محصول سالم تر و دارای پتانسیل بیشتری برای تولید ارگانیک قلمداد نمود. هم چنین مقادیر مصرف کود نیتروژن، فسفر و پتاس در محصول گندم در منطقه به‌طور معنی داری کمتر از مقادیر توصیه‌شده آن می باشد. ولی در محصول زعفران بین مقادیر مصرفی و توصیه‌شده تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. لذا به نظر می رسد انجام آزمایش های تجزیه خاک در هر منطقه و ارایه فرمول های مناسب کود و خدمات ترویجی-آموزشی لازم در این خصوص و بالا بردن سطح آگاهی عمومی یک راهکار مناسب جهت کاهش مصرف نهاده های شیمیایی باشد.
کلیدواژه شاخص پایداری ,کشاورزی پایدار ,نهاده های کشاورزی
آدرس دانشگاه بیرجند, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه بیرجند, ایران, بیرجند, دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند, ایران, بیرجند, استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved