>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و بیان نوترکیب ایزوفرم ژنی سنتز کننده کروسین در کلاله زعفران  
   
نویسنده حسین پورآزاد نورالدین
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1398 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:481 -490
چکیده    وجود ایزوفرم های ژنی مختلف در گیاهان منجر به ایجاد ایزومرهای مختلف از متابولیت ها به مانند متابولیت های گلیکوزیله شده می گردند. در تحقیق حاضر به شناسایی و بیان هترولوگ ایزوفرم ژنی کدکننده آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز کلاله گیاه زعفران در مرحله گرده افشانی پرداخته شد. نتایج حاصل از توالی‌یابی و آنالیز های بیوانفورماتیکی توالی ژنی جدا شده از ژنوم گیاه زعفران با استفاده از آغازگرهای هرزگرد نشان داد که این توالی ژنی با اندازه 1368 جفت باز متعلق به خانواده پروتئینی گلیگوزیل ترانسفرازها بوده که بصورت آپو‌پلاستی در سلول ترشح می گردد. جهت بررسی عملکرد آنزیمی، ابتدا توالی کامل ژنی ایزوله شده با تکنیک gibson assembly در وکتور بیانی pthiougt تحت پروموتر القایی آرابینوز، ساب کلون شده و با روش الکتروپوراسیون در سویه باکتریایی bl21pgro که بیان کننده پروتئین های چاپرونی با زیرواحدهای  elو es بود ترارریخت گردید. پروتئین های بیانی به دنبال تخریب دیواره باکتری با روش فراصوت و سوسپانسیون سازی رسوب باکتری در محلول pbs، به روش جوشانیدن استخراج شد. نهایتاً جداسازی پروتئین های نوترکیب با بارگذاری روی ژل 10%sdspage نشان داد که حاصل بیان هترولوگ ایزوفرم ژنی آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز پروتئینی با وزن مولکولیkda  69/5 می‌باشد. نتایج حاصل از این پروژه می تواند در تعیین استراتژی های اصلاح نژادی برای بهبود صفات کیفی و کمی مانند رنگ و عطر در گیاه زعفران به کار گرفته شوند.
کلیدواژه بیان نوترکیب، باکتری E.Coli، کروسین، لیکوزیل ترانسفراز
آدرس دانشگاه محقق اردبیلی, دانشکده کشاورزی مشگین شهر, گروه علوم گیاهی و گیاهان دارویی, ایران
پست الکترونیکی gmplant21@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved