>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی متابولیت‌های ثانویه، محتوای فنل کل و خواص آنتی‌اکسیدانی گلبرگ در جمعیت‎های زعفران تحت شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری  
   
نویسنده شیخ الاسلامی پریسا ,صبا جلال ,شکاری فرید ,عظیمی محمد رضا ,ملکی اعظم
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1399 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:231 -242
چکیده    گلبرگ زعفران که از لحاظ وزنی بخش قابل توجهی از گل زعفران را تشکیل می‌دهد سالانه در مقادیر زیاد به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شود. در حالی که این قسمت گل دارای ترکیباتی از جمله فنل، آنتوسیانین و فلاونوئید با خواص آنتی‌اکسیدانی هستند. به منظور ارزیابی متابولیت‌های ثانویه، محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی گلبرگ در 8 جمعیت زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دو شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان بر روی بوته‌های سال سوم زعفران به اجرا درآمد. جهت اندازه‌گیری متابولیت‌های ثانویه، محتوای فنل کل گلبرگ و تعیین خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره گلبرگ زعفران به ترتیب از روش‌های طیف نورسنجی فرابنفش مرئی، فولین سیوکالتیو و  dpphاستفاده گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب در دو شرایط آبیاری مرسوم و یکبار آبیاری نشان داد که متابولیت‌های ثانویه و خواص آنتی‌اکسیدانی در دو شرایط آبیاری تفاوت معنی‌داری نداشت. در حالی که از نظر محتوای فنل کل در شرایط یکبار آبیاری افزایش معنی‎دار مشاهده شد. جمعیت تربت‌جام بیشترین مقدار فنل کل (86.56 میلی‌گرم گالیک اسید بر گرم عصاره متانولی) را در شرایط یکبار آبیاری داشت. در هر دو شرایط آبیاری، جمعیت‌های مورد ارزیابی مقادیر مناسبی از متابولیت‏های ثانویه، فنل و آنتی‌اکسیدان را داشتند، که می‌تواند برای استفاده در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه پیکروکروسین، رادیکال آزاد، سافرانال، فولین سیوکالتیو، کروسین و کم‌آبیاری
آدرس دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه تولید و ژنتیک گیاهی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه تولید و ژنتیک گیاهی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه تولید و ژنتیک گیاهی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه تولید و ژنتیک گیاهی, ایران, دانشگاه زنجان, دانشکده کشاورزی, گروه تولید و ژنتیک گیاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved