>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)  
   
نویسنده خادم پور فهیمه ,خاشعی سیوکی عباس ,بهدانی محمدعلی
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1399 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:295 -304
چکیده    زعفران به عنوان با ارزش ترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژه ای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. در حال حاضر، ایران بزرگترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در جهان است، به طوری که بیش از 93.7 درصد تولید جهانی این محصول گران بها به ایران اختصاص دارد. اما علیرغم قدمت کشت زعفران و ارزش افزوده این محصول در مقایسه با بسیاری از محصولات زراعی رایج در کشور سهم کمتری از فناوری های نوین را به خود اختصاص داده و تولید آن عمدتاً بر دانش بومی متکی بوده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه و ارزیابی کارایی مدل های kstar و lwl در محاسبه عملکرد محصول گیاه زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی انجام گرفته است. کالیبراسیون و صحت سنجی مدل ها با استفاده از آمار عملکرد این محصول و عوامل اقلیمی طی سال های 2017-1998 صورت پذیرفت. به منظور ارزیابی مدل ها از شاخص های آماری ضریب تبیین (r2)، میانگین قدر مطلق خطا (mae)، ریشه متوسط خطای مربعات (rmse) و نش ساتکلیف  (nse) استفاده شد. از مدل های پیشنهادی، مدل kstar در سناریوی e با 1.00 = r2، 0.00 =mae ،  0.00 = rmseو 1.00 = nse می باشند که از دقت مناسبی در تخمین عملکرد گیاه زعفران داشت. این دقت بالای مدل kstar، باعث شده که بتوان به راحتی عملکرد زعفران را در مناطق مختلف زعفران کاری کشور بر اساس داده های موجود در ایستگاه های مختلف تخمین زد.
کلیدواژه شاخص‌های آماری، گیاه زعفران، Kstar ,Lwl
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم و مهندسی آب, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved