>
Fa   |   Ar   |   En
   ویژگی ‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus Sativus Var. Haussknechtii Boiss. and Reut. Ex Maw)  
   
نویسنده هاشمی مقداد ,معصومی محمد ,قاسم پور حمید رضا
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1396 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:407 -412
چکیده    زعفران یکی از مهم ترین گیاهان اقتصادی دنیا است که کاربرد دارویی فراوانی نیز دارد. سرده زعفران (crocus l.) با حدود 90 گونه از تیره زنبقیان (iridaceae) در نیمکره شمالی، به ویژه غرب آسیا و ایران پراکندگی دارد. تحقیق حاضر به‌منظور بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره قسمت های مختلف از زعفران مزروعی (c. sativus var. haussknechtii) از قبیل پوشش بُنه، بُنه، گل پوش و کلاله ی واریته ای بر روی برخی میکروارگانیسم های بیماری‌زا (bacillus cereus, enterococcus faecalis, escherichia coli, pseudomonas fluorescens, salmonella typhimurium, staphylococcus aureus) می باشد. نمونه های گیاهی مورد نظر از چهار رویش گاه مختلف استان کرمانشاه جمع‌آوری و در هرباریوم دانشگاه رازی کرمانشاه شناسایی گردید. پس از آماده‌سازی مواد خام گیاهی، عصاره‌‌ الکلی 4 قسمت مختلف این گیاهان (گل پوش، کلاله، غده و پوشش غده) به روش خیساندن (ماسراسیون) استخراج شد. آزمایشات میکروبی با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی (mic) در دو غلظت (0/128) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml^-1) و (0/512) میکروگرم در میلی‌لیتر (μg.ml^-1) به شیوه‌ی میکرو براث دایلوشن تعیین گردید. نتایج حاصل به کمک آزمون های آماری نشان داد که ارتباط معناداری (0/001
کلیدواژه عصاره، زعفران، فعالیت ضد باکتری، گل‌پوش، کلاله، کرمانشاه
آدرس دانشگاه رازی, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه رازی, گروه زیست شناسی, ایران, دانشگاه رازی, گروه زیست شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved