>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد مدل هیبرید شبکه عصبی مصنوعی ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک (Arima-Ann) در پیش‌ بینی صادرات زعفران ایران  
   
نویسنده کهنسال محمد رضا ,توحیدی امیرحسین
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1396 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:393 -405
چکیده    زعفران ایران از لحاظ کمی و کیفی از جایگاه نمایانی در سطح بین المللی برخوردار است و با بهره گیری از ظرفیت موجود می توان درآمدهای صادراتی حاصل از آن را به طور قابل ‌ملاحظه‌ای افزایش داد. از سوی دیگر، پیش بینی فروش بر اساس تجزیه ‌وتحلیل سری زمانی یک عنصر بسیار مهم در طراحی و اجرای استراتژی های بازاریابی در عرصه ی بین المللی است. اما رویکرد های متداول پیش بینی با نادیده گرفتن ساختار خطی یا غیرخطی داده ها نتایج دقیقی را ارائه نمی دهند. لذا، هدف اصلی این مطالعه طراحی یک مدل هیبرید متشکل از دو روش شبکه عصبی مصنوعی (ann) و ﺧﻮد ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﺤﺮک (arima) به‌منظور رفع نواقص و استفاده از ویژگی های منحصر به‌فرد هر یک از این مدل ها است. با استفاده از داده های مربوط به صادرات زعفران ایران طی دوره ی 1392-1283، نتایج مطالعه نشان داد که مدل هیبرید arima-ann در مقایسه با مدل های arima و ann از عملکرد بهتری در پیش بینی صادرات زعفران ایران برخوردار است. لذا، با توجه به کارایی شایان توجه مدل هیبرید arima-ann، استفاده از این مدل در تنظیم استراتژی های مربوط به صادرات در بازارهای جهانی زعفران و همچنین در پیش بینی متغیرهای سری زمانی توصیه می گردد.
کلیدواژه بازاریابی، پیش‌ بینی، زعفران، سری زمانی، صادرات
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه اقتصاد کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved