>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین ژاپنی چالش یافته با آفلاتوکسین ب1  
   
نویسنده حسینی واشان جواد ,محمدیان احسان ,افضلی نظر
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1397 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:237 -252
چکیده    هدف از این تحقیق بررسی اثر افزودن عصاره هیدروالکلی زعفران بر عملکرد، اجزای لاشه و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون بلدرچین چالش یافته با آفلاتوکسین ب 1 بود. بدین منظور تعداد 168 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه بطور تصادفی در 28 پن در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. گروه‌های آزمایشی شامل سطوح 0، 3 و 6 میلی‌گرم در کیلوگرم آفلاتوکسین ب 1، ‌گروه‌ حاوی 3 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 350 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، ‌گروه‌ حاوی 3 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 700 میلی‌‌‌‌‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، ‌گروه‌ حاوی 6 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 350 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، ‌گروه‌ حاوی 6 میلی‌گرم آفلاتوکسین ب 1 با 700 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بودند. هر ‌گروه‌ دارای 4 تکرار و 6 پرنده در هر تکرار بود. در 42 روزگی، دو قطعه پرنده از هر پن انتخاب، کشتار و وزن نسبی اجزای لاشه تعیین شد. نتایج نشان داد جوجه‌های آلوده با سطوح 3 و 6 آفلاتوکسین، از مصرف خوراک و افزایش وزن بدن کمتری در مقایسه با شاهد برخوردار بودند و افزودن سطوح 350 و 700 عصاره زعفران به جیره بلدرچین، بخشی از کاهش وزن بدنی و مصرف خوراک ناشی از آفلاتوکسین جبران گردید. ضریب تبدیل خوراک نیز در ‌گروه‌های چالش یافته با سطوح 3 و 6 آفلاتوکسین بطور معنی‌داری افزایش یافت و افزودن 700 عصاره زعفران به سطح 3آفلاتوکسین باعث کاهش معنی‌دار ضریب تبدیل گردید. بترتیب افزایش وزن نسبی کبد و کاهش وزن نسبی بورس در جوجه‌های چالش یافته با سطوح 3 و 6آفلاتوکسین مشاهده شد. آفلاتوکسین بر وزن نسبی و طول نسبی روده تاثیر گذاشت. آفلاتوکسین باعث کاهش تری‌گلیسرید و کلسترول و افزایش فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز خون گردید، بنابراین با توجه به هزینه‌های عصاره‌گیری، جهت کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین در بلدرچین، افزودن سطح 350 میلی‌گرم عصاره هیدروالکلی زعفران به جیره بلدرچین، توصیه می‌شود.
کلیدواژه ضریب تبدیل، فعالیت آنزیم‌های کبدی، کلسترول، وزن نسبی بورس
آدرس دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved