>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (.Crocus Sativus L)  
   
نویسنده شهریاری روشنک ,رضوانی مقدم پرویز ,جهان محسن ,خراسانی رضا
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1397 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:181 -196
چکیده    این تحقیق باهدف مطالعه نقش سطوح مختلف عناصر غذایی و محلول پاشی آهن در بهبود عملکرد گل و کلاله زعفران (crocus sativus l.) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های زراعی 93-90 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم (npk) در سه سطح (0-0-0، 30-15-30 و60-30-60)، ورمی کمپوست در دو سطح (صفر و 4 تن در هکتار)، اسید هیومیک در دو سطح (صفر و 5 کیلوگرم در هکتار) و محلول پاشی آهن در دو سطح (صفر، 0/08 میکرو مول) بر خصوصیات کمی گل و کلاله شامل تعداد گل، وزن تر، وزن خشک گل، وزن تر و وزن خشک کلاله گیاه زعفران به مدت دو سال موردمطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات اصلی فاکتورهای آزمایش بر صفات کمی گل و کلاله گیاه زعفران معنی دار بود و باعث افزایش این صفات شد. بین سطوح مختلف کود شیمیایی اختلاف معنی داری مشاهده شد و بالاترین سطح (60-30-60) در مقایسه با سایر سطوح بیشترین تاثیر را بر تعداد گل (m^2165) و وزن خشک کلاله (g.m^21/16) داشت. اثر متقابل کود شیمیایی با هر یک از فاکتورهای ورمی کمپوست، اسید هیومیک و محلول پاشی آهن معنی دار بود و موجب بهبود تعداد گل در واحد سطح گردید و وزن خشک کلاله را در مقایسه با شاهد به ترتیب به میزان 3/3، 3/1 و 2/7 درصد افزایش داد. اثر متقابل 3 گانه اسید هیومیک، ورمی کمپوست و کودشیمیایی بر وزن خشک کلاله در واحد سطح معنی دار بود به‌طوری‌که بالاترین سطح کود شیمیایی (npk) (60-30-60) به همراه ورمی کمپوست و اسید هیومیک بالاترین وزن خشک کلاله (g.m^24/1) را ایجاد کرد. اثر متقابل چهارگانه شامل سال، ورمی کمپوست، کود شیمیایی npk و محلول پاشی آهن بر وزن خشک گل و همچنین وزن تر و خشک کلاله معنی دار بود (p≤0.05) ، به‌طوری‌که وزن خشک کلاله در مقایسه با شاهد بهبود یافت. صفات کمی گل و کلاله در سال دوم در مقایسه با سال اول بیشتر بود.
کلیدواژه اسید هیومیک، کود آلی، کود شیمیایی، عملکرد کلاله، ورمی‌کمپوست
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved