>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش مهارت های روانی بر ارتباطات بین فردی و کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران  
   
نویسنده نظری رسول ,بابایی شاهدانی مریم
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1395 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:55 -63
چکیده    هدف از مطالعه‌ی حاضر اثر مهارت‌های روانی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران و ارائه مدل بود. روش تحقیق توصیفی کاربردی و از نوع همبستگی بود. به این منظور تمام داوران زن و مرد بسکتبال ایران که 82 نفر بودند، به عنوان نمونه آماری مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز جهت ارتباطات فردی از طریق پرسشنامه گراهام (1998)، مهارت‎های روانی از طریق پرسشنامه نظری و امامی (1394) و کارآمدی از طریق پرسشنامه هسو (2002) جمع‌آوری گردید. در سطح آمار استنباطی از آزمون لوین برای تجانس واریانس داده ها، آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها، آزمون‌های t و f برای مقایسه میانگین ها، آزمون t مستقل برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده گردید. نتایج نشان داد که حدود 14 درصد واریانس مربوط به ارتباطات بین فردی بوسیله مولفه‌های مهارت‌های روانی تعیین می‌شود (14/0 =r2). حدود 4 درصد واریانس مربوط به کارآمدی بوسیله مولفه‌های مهارت‌های روانی تعیین می‌شود (04/0 =r2). حدود 8 درصد واریانس مربوط به کارآمدی بوسیله مولفه‌های ارتباطات بین فردی تعیین می‌شود (08/0 =r2). تحلیل تفاوت بین مهارت‌های روانی، ارتباطات بین فردی و کارآمدی داوران با توجه به ویژگیهای فردی داوران تفاوت معناداری را نشان نداد. به طور کلی می توان اذعان نمود مهارت‌های روانی بر ارتباطات بین فردی و کارآمدی داوران بسکتبال ایران اثر گذارند.
کلیدواژه ارتباطات بین فردی، بسکتبال، داوران، کارآمدی، مهارت های روانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved