>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی  
   
نویسنده زردشتیان شیرین ,حسینی مریم ,کریمی جواد
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1395 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:13 -20
چکیده    با توجه به اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی و اهمیت توسعه آن در مقیاس های ملی و نقش میانجی رسانه ها در این زمینه، پژوهش حاضر درصدد برآمده تا نقش رسانه های جمعی را در گرایش بانوان استان کرمانشاه به ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهد . جامعه آماری تحقیق را جمعیت 1500 نفره از بانوان کرمانشاه تشکیل می دهند. با استفاده ا ز جدول کرجسی مورگان و نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 306 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه صادقیان (1390) با پایایی 84/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون t تک دامنه و با کمک نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج نشان داد، نقش رسانه بر آگاه سازی از فواید ورزش همگانی بر ابعاد سلامت جسمی و سلامت روانی، آموزش درباره ورزش همگانی، اطلاع رسانی در مورد مکان های مناسب ورزش همگانی، تغییر نگرش مثبت و ایجاد نگرش مثبت بانوان کرمانشاهی به ورزش همگانی مطلوب بوده است.
کلیدواژه رسانه‌های جمعی، ورزش همگانی، ایستگاه‌های ورزش همگانی، استان کرمانشاه
آدرس دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه رازی, ایران
پست الکترونیکی karimi3488@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved