>
Fa   |   Ar   |   En
   راه های پیشگیری و انواع سوء رفتارهای علمی  
   
نویسنده عباسی آیدین ,دوستی مرتضی ,زایر بهنام
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:55 -61
چکیده    هدف: بررسی تاثیر راه های پیشگیری بر بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش شناسی: روش این تحقیق، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی، از نظر هدف کاربردی بود. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی کل کشور بود. بر اساس مناطق جغرافیایی کشور، پنج دانشگاه از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز کشور انتخاب شدندکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی داشتند. نمونه آماری تحقیق شامل دانشجویان تربیت بدنی تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، شیراز، کردستان، مازندران و مشهد بود. انتخاب نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی – تصادفی در دسترس بود. حجم نمونه آماری در پنج دانشکده ، بر اساس تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی این پنج دانشکده و با استفاده از جدول مورگان تعیین شد. یافته ها: یافته‌ها نشان از اهمیت زیاد راه های پیشگیری مطرح شده در این تحقیق بخصوص عامل حضور ناظران و داوران توانا در مراحل مختلف تحقیق در بروز سوء رفتار های علمی داشت. نتیجه گیری: برای مقابله با انواع سوء ‌‌‌رفتارهای علمی، باید توجه ویژه ای از طرف ضابطین امر به راه های پیشگیری به خصوص حضور ناظران در مراحل مختلف تحقیق به عنوان یک عامل تاثیر گذار در بروز سوء رفتارهای علمی اتخاذ گردد.
کلیدواژه سوء رفتار علمی، دانشگاه، راه های پیشگیری
آدرس دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
پست الکترونیکی behnam.zayer@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved