>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  
   
نویسنده کشاورز لقمان ,قاسمی حمید ,حاجی ابراهیمی رضا
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1394 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:22 -31
چکیده    هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه اهداف درس تربیت بدنی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود. جامعه آماری تحقیق همه دانش آموز دختر مقطع متوسطه شهر لاهرود بود. برای نمونه آماری دانش آموزان 2 مدرسه به‌صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پس از همسان سازی آنها بر مبنای قد، وزن، سن و نمره تربیت بدنی نیمسال قبل از دوره آموزشی، به دو گروه تجربی شاهد تقسیم شدند. برای تحقق اهداف پژوهش گروه تجربی به مدت یک نیمسال تحصیلی اهداف تربیت بدنی را با کمک جزوه، فیلم و سی دی آموزشی آموزش دیدند، اما آزمودنی‌های گروه شاهد موارد مزبور را به‌ صورت آموزش مرسوم توسط دبیر تربیت بدنی آموزش دیدند. در پایان نیمسال تحصیلی هر دو گروه در شرایط یکسان مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. برای سنجش اهداف پژوهش از آزمون کتبی و عملی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تی استودنت استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین میانگین نمرات گروه تجربی که اهداف تربیت بدنی را از طریق فناوری اطلاعات آموزش دیده بودند و گروه شاهد تفاوت آماری معناداری وجود دارد و گروه تجربی مهارت‌های مزبور را بهتر یاد گرفته بودند.
کلیدواژه فناوری اطلاعات، هدف، تربیت بدنی، دانش آموز، مقطع متوسطه
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی keshavarzlo@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved