>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل محتوای برنامه های ورزشی صدا و سیما با تاکید بر مولفه های ورزشی مطالعه موردی:( استان های لرستان، مر کزی، اصفهان)  
   
نویسنده حیدریان میرزایی احمد ,آتشبار شوکت ,ازم فاطمه ,نادریان جهرمی مسعود ,سلطان حسینی محمد
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:30 -40
چکیده    هدف این مقاله بررسی و مقایسه برنامه­های ورزشی شبکه­های تلویزیونی استانی از نظر شکلی و محتوایی است. روش پژوهش از نظر استراتژی توصیفی، مسیر اجرا تحلیل محتوا و هدف کاربردی می­باشد. جامعه مورد بررسی برنامه­های ورزشی تلویزیونی سیمای استان­های لرستان، اصفهان و مرکزی در سال 1393 بود. سه شبکه استانی در طول یک ماه و در نهایت یک هفته به صورت تصادفی خوشه­ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جمع­آوری اطلاعات براساس برگه کدگذاری محقق ساخته و با توجه به دستورالعمل کدگذاری صورت پذیرفت. همچنین از آزمون خی­دو برای مقایسه­ها و برای کدگذاری صحیح و ارزیابی دقیق مراحل تحلیل از نرم افزار spss19 استفاده و سطح معناداری داده­ها p<0/05 در نظر گرفته شد. براساس یافته­های حاصل از تحقیق، شبکه استانی لرستان بالاترین حجم برنامه­های ورزشی را از لحاظ تعداد و مدت زمان برنامه­ها به خود اختصاص داده است و در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن شبکه­های اصفهان و مرکزی قرار دارند. مولفه ورزشی قهرمانی با 50.2 درصد در رتبه اول و مولفه ترکیبی و همگانی با تفاوت زیادی در رتبه­های بعدی قرار دارند و به مولفه تربیتی و حرفه­ای در برنامه­ها هیچگونه اشاره نداشته­اند. بیشترین میزان حجم برنامه­ها مربوط به رشته ورزشی فوتبال و ورزش همگانی است. رشته­های کشتی و والیبال در رتبه­های بعدی قرار دارند و به دیگر رشته­های ورزشی به صورت جداگانه توجه کمتری شده است.
کلیدواژه برنامه های ورزشی ,شبکه های تلویزیونی ,تحلیل محتوا
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده تربیت بدنی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده تربیت بدنی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved