>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل محتوای مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش دانشگاه خوارزمی  
   
نویسنده ضیائی علی ,الهی علیرضا ,بخشوده نیا ایمان
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:52 -62
چکیده    در این مقاله، تعداد 167 مقاله انتشار یافته در 16 شماره اولیه نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا 1389 مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است. ابزار تحقیق شامل یک چک ­لیست کدگذاری بود که روایی محتوایی و صوری آن توسط 6 نفر از اساتید متخصص در زمینه تحلیل محتوا تایید شد. با توجه به کم بودن داده­ها و عدم دخالت نظرات شخصی از ضریب توافق بین کدگذاران صرف نظر شد. نتایج نشان داد میانگین ماه­های مورد استفاده برای پذیرش هر مقاله 4/6 ماه بوده است. همچنین بیشترین درصد هم­پژوهی پژوهش­ها مربوط به مقالاتی بوده که توسط 3 نویسنده، نگاشته شده است. با تحلیل نتایج مربوط به روش­شناسی مقالات مشخص گردید، 159 مقاله (2/95 درصد) از روش تحقیق کمی و تنها 8 مقاله (8/ 4 درصد) از روش تحقیق کیفی استفاده کرده­اند. همچنین، 73 مقاله (7/43 درصد)، از روش تحقیق نیمه تجربی و 44 مقاله (3/26درصد)، از روش تحقیق همبستگی استفاده نموده­اند. بیش از نیمی از مقالات (8/56درصد)، فقط در دو حیطه مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی نگارش شده است. علاوه بر این، یافته­ها حاکی از آن بود که اکثر مطالعات در حیطه ورزش آموزشی و کمترین مقالات در حیطه ورزش اقشار ویژه بوده است. در مجموع با عنایت به یافته­های مطالعه حاضر، پیشنهاداتی در راستای بهبود کیفی مقالات به نویسندگان و مسئولان نشریه ارائه شده است.
کلیدواژه تحلیل محتوا ,نشریه علوم حرکتی و ورزش ,دانشگاه خوارزمی ,مقالات علمی
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved