>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما  
   
نویسنده محمدی مهشید ,قاسمی حمید
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:14 -19
چکیده    هدف پژوهش، بررسی رابطه بین مهارت های گوش دادن با ویژگی های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما بود. روش پژوهش توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه برنامه سازان و مجریان ورزشی صدا و سیما به تعداد 100 نفر به روش کل شمار مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ها، دو پرسشنامه معتبر بود که روایی صوری آن ها به طور مجدد توسط جمعی از خبرگان و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامه های مهارت های گوش دادن(80/0)، و ویژگی شخصیتی(80/0) تایید شدند. نتایج نشان داد که بین تیپ­های شخصیتی و مهارت گوش دادن افراد سازمان ورزِشی رابطه معنی داری وجود دارد. در مجموع بین مهارت گوش دادن و ویژگی های شخصیتی در برنامه سازان و مجریان ورزشی سازمان تفاوت معنی داری وجود نداشت.
کلیدواژه مهارت گوش دادن ,ویژگی های شخصیتی ,برنامه سازان ورزشی ,مجریان ورزشی ,صدا و سیما
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران
پست الکترونیکی ghasemione@yahoo.cm
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved