>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی ازدیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد  
   
نویسنده کشکر سارا ,دادرس محمد ,قیصری راحله
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:63 -70
چکیده    هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب کار تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی  بود. جامعه آماری تحقیق معلمان درس تربیت بدنی دوره ایتدایی شهر یزد به تعداد 52 نفر در  بودند که همگی آن ها به شکل کل شمار مورد توجه تحقیق قرار گرفتند و نمونه گیری نشدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی توسط 15 نفر از متخصصان برنامه ریزی درسی و  اساتید مدیریت ورزشی برای تحقیق حاضر استفاده  شد. پایایی پرسشنامه پس از اجرای آزمایشی با محاسبه ضریب پایایی آلفای کرونباخ 92/0 حاصل شد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که معلمان در امر تدریس درحد کمی از کتاب استفاده می کنند و معلمان مرد بیشتر از معلمان زن از کتاب استفاده می کنند و همچنین معلمان لزوم ایجاد تغییراتی را در کتاب مورد تاکید قرار دادند. همچنین معلمان به کمبود امکانات در مدارس که مانع استفاده از کتاب می شود، اشاره داشتند.
کلیدواژه ارزیابی ,کتاب کار ,تربیت بدنی ,معلمان ,مدارس ابتدایی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved