>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه دیدگاه متخصصان،مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی  
   
نویسنده مقدس مصطفی ,حمیدی مهرزاد ,جعفری افسر
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:24 -31
چکیده    هدف از مقاله ی حاضر، مقایسه ی دیدگاه متخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ی ورزش قهرمانی کشور می باشد. برای گردآوری اطّلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ی ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظرسنجی از پرسشنامه های محقّق ساخته استفاده شد که روایی آن توسّط 12 تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (85/0) تایید شده بود. جامعه ی آماری این تحقیق شامل متخصّصان (اعضای هیات علمی دانشگاه با سابقه ی مدیریت عالی) (34نفر)، مدیران (مدیران ارشد فدراسیون ها) (24 نفر) و قهرمانان (اعضای تیم های ملّی اعزامی به بازی های گوانگژو) (362نفر) هستند. نمونه ی آماری ما در گروه متخصّصان و مدیران از نوع تمام شمار است و در گروه قهرمانان با توجه به فرمول کوکران 153 نفر انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و از آزمون استنباطی اسمینو کالموگراف برای نرمال بودن  یافته های پژوهش استفاده شد. در نهایت با استفاده از آزمون کروسکال ـ والیس وتحلیل واریانس فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت که به این نتیجه رسیدیم بین دیدگاه متخصّصان، مدیران و قهرمانان در خصوص نقش پخش تلویزیونی رویدادهای ورزشی در توسعه ی ورزش قهرمانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
کلیدواژه پخش تلویزیونی ,توسعه ,ورزش قهرمانی
آدرس دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی afsarjafari@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved