>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رسانه ها بر ساختار ورزش کشور  
   
نویسنده رضائی صوفی مرتضی ,شعبانی عباس
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 4 - صفحه:61 -67
چکیده    هدف از این پژوهش بررسی تاثیر  رسانه ها  بر ساختار ورزش کشور  بود. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه بوسیله متخصصین تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک، روسای فدراسیون ها، کارشناسان کمیته ملی المپیک، کارشناسان و مدیران انجمن های ورزشی فدراسیون ورزش مدارس و اعضای هیات علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می دادند در این پژوهش نمونه تحقیق برابر جامعه تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید که از 302 پرسشنامه ارسالی برای اعضای جامعه تحقیق 238 پرسشنامه واصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه میانگین یک جامعه، تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن و آزمون کروسکال والیس استفاده گردید. در نهایت نتایج نشان داد رسانه ها بر ساختار ورزش کشور تاثیر دارند و این تاثیر بر ورزش قهرمانی بیش از ورزش همگانی و آموزشی می باشد.
کلیدواژه رسانه ,ورزش آموزشی ,ورزش همگانی ,ورزش قهرمانی ,ورزش حرفه‌ای
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, د, ایران
پست الکترونیکی shabani1362@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved