>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی برنامه تلویزیونی نود  
   
نویسنده رضوانی فاطمه ,صالحی سعادت الله
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:36 -41
چکیده    هدف از این تحقیق ارزیابی نقش های چهارگانه‌ برنامه تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهان است. جامعه آماری این پژوهش شامل مردم شهر اصفهان است که به تماشای برنامه نود می پردازند. طبق جدول مورگان و از طریق نمونه گیری هدفمند 384 نفر از شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق برای اندازه گیری نقش های چهارگانه برنامه‌ تلویزیونی نود از پرسشنامه محقق ساخته‌ای استفاده شد. این پرسش نامه شامل 42 سوال در 4 مولفه اطلاع رسانی، آموزشی، فرهنگ سازی و مشارکت اجتماعی است. روایی صوری و محتوای با استفاده از نظر صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و در یک مطالعه مقدماتی روی 30 نفر از جامعه آماری، پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ 0.90 بدست آمد. در این تحقیق از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (آلفای کرونباخ، t تک نمونه ای، t مستقل و پیرسون) با استفاده از نرم افزارspss در سطح معناداری 0.05>p استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بیشترین میانگین در بین متغیرها مربوط به فرهنگ سازی و سپس به ترتیب مربوط به نقش آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی است و بین نقش های چهارگانه برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، وضعیت مشاهده شده نقش های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود تفاوت معناداری با وضعیت مورد انتظار دارد و نشان می دهد که برنامه نود توانسته است نقش های خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهد و توجه بینندگان خود را جلب نماید. علاوه براین، بین نقش های مشارکت اجتماعی، نقش آموزش و نقش فرهنگ سازی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود دارد. با این حال، بین نقش اطلاع رسانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه برنامه نود ,اطلاع رسانی ,مشارکت اجتماعی ,آموزش ,فرهنگ سازی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, ایران
پست الکترونیکی dayhim.20321@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved