>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی  
   
نویسنده نظری رسول ,طحانی مجید
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:51 -58
چکیده    هدف پژوهش بررسی رابطه بین خلاقیت و مهارت های ارتباطی مدیران ورزشی می باشد. پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی بود که به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران ورزشی شهرستان اصفهان به تعداد 200 نفر بود. تعداد 127 نفر  از مدیران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوهن(2000) به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های خلاقیت و مهارت های ارتباطی بود. میزان پایایی از طریق آزمون مجدد و با ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (0.81 و 0.82) محاسبه شد. روایی صوری توسط کارشناسان سنجیده و روایی محتوایی پرسشنامه ها طبق نظر10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بر اساس ضریب توافق 85/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های با آزمون های ضریب همبستگی،  tمستقل، f و t تک نمونه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که خلاقیت و مهارت های ارتباطی در بین مدیران ورزشی در سطح متوسط می باشد. ضمن اینکه بین خلاقیت مدیران با مهارت های کلامی، شنودی و بازخوردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از این رو به نظر می رسد خلاقیت بالا و مهارت های ارتباطی مناسب به عنوان شاخصه های شرایط احراز موقعیت های مدیریت در نظر گرفته شود تا مدیرانی کارا و موثر سازمان های ورزشی را مدیریت نمایند.
کلیدواژه اصفهان ,خلاقیت ,سازمان های ورزشی ,مدیران ,مهارت های ارتباطی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
پست الکترونیکی majidtahani@ymail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved