>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانی  
   
نویسنده عیدی حسین ,آزادی رسول ,خسروی جواد
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 5 - صفحه:42 -50
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای رسانه ها در ترویج ورزش همگانی شهر کرمانشاه است. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان رسانه ای، اساتید تربیت بدنی و شرکت کنندگان در ورزش همگانی شهر کرمانشاه بود که از روش نمونه گیری غیرتصادفی استفاده و 174 نفر به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه بازبینی شده مرادی و همکاران (1390) استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ( 79/0=α) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها  از شاخص های توصیفی، آزمون کروسکال والیس و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که از دیدگاه هر سه گروه فرهنگ سازی بالاترین میانگین و آموزش پایین ترین میانگین را در توسعۀ ورزش همگانی داشت. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معناداری بین دیدگاه سه گروه درمورد کارکردهای رسانه های جمعی در توسعۀ ورزش همگانی وجود نداشت. نتیجه گیری می شود که تمرکز هیات ورزش همگانی، اداره ورزش و جوانان بر فرهنگ سازی ورزش همگانی، آموزش، اطلاع رسانی و مشارکت اجتماعی به مثابه  مهم ترین کارکردهای رسانه های جمعی در توسعه ورزش همگانی شهر کرمانشاه باشند.            
کلیدواژه ورزش همگانی ,فرهنگ سازی ,آموزش ,اطلاع رسانی ,مشارکت اجتماعی ,رسانه
آدرس دانشگاه رازی, , ایران, دانشگاه رازی, ایران, دانشگاه آزاد کردستان, ایران
پست الکترونیکی javad.khosravi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved