>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی  
   
نویسنده میریوسفی جلیل
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:97 -109
چکیده    این پژوهش، با هدف بررسی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران (قهرمانان ملی و استانی سال 97) بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند و نمونه آماری (125نفر) تعیین شد. ابزار، پرسشنامۀ ساخته محقق بود که روایی آن توسط اساتید تربیت بدنی و رسانه مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه، با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ(0.94= α) محاسبه گردید. روش تحلیل داده‌ها استفاده از معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبۀ اول و دوم بود.  نتایج نشان داد که سه عامل مرتبط با رسانه‌های جمعی شامل فرهنگی، آموزشی و تبلیغی است. ضمناً گویه‌های تاثیر در ایجاد و توسعه اخلاق درورزش، انتشار اخبار و اطلاعات درست و صحیح در رسانه‌های ورزشی و انعکاس دستاوردهای علمی ورزشی در خصوص ورزش به ترتیب در عامل‌های فرهنگی، آموزشی و تبلیغی در اولویت اول قرار داشتند. براساس یافته‌های این پژوهش رسانه‌های جمعی باید یک مولفه مهم در جهت توسعۀ فرهنگ اجتماعی در ورزش قهرمانی مورد توجه قرار گیرد. از این رو می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی در جهت تعامل با جامعه رسانه‌ای و ورزشی و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها برای توسعه  فرهنگ اجتماعی در ورزش قهرمانی کشور انجام داد.
کلیدواژه توسعه، توسعۀ فرهنگ اجتماعی، رسانه‌های جمعی، ورزش قهرمانی
آدرس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان, ایران
پست الکترونیکی s.j.miryousefi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved