>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین مدل معادله ساختاری ارتباط بازاریابی رابطه‌مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها: مطالعه موردی شهر بیرجند  
   
نویسنده کردلو حسین ,علی محمدی حسین ,قرایی ترشیزی نجمه
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:65 -76
چکیده    در حال حاضر، با توجه به تغییرات سریع در شرایط رقابتی و شرایط موجود بازار، اولویت برای جذب و حفظ مشتریان است، زیرا بدون شک این روش بهترین راه برای افزایش سودآوری است. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بازاریابی رابطه­مند با رفتار خرید و وفاداری مشتریان استخرها است. جامعه آماری شامل همه مشتریان استخرهای ورزشی شهر بیرجند بود. نمونه آماری برابر با 260 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع­آوری پرسش‌نامه­ها در نهایت 253 پرسش‌نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده­ها، از پرسش‌نامه بازاریابی رابطه­مند و  رفتار خرید (کیم، 2008) و پرسش‌نامه وفاداری مشتریان (لیو، 2008) استفاده شد.  پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ اندازه­گیری گردید که به ترتیب 93/0 برای پرسش‌نامه بازاریابی رابطه­مند، 90/0 رفتار خرید و 76/0 وفاداری مشتریان به‌دست آمد. روش تحقیق همبستگی بوده و از روش همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری برای تحلیل داده­ها استفاده شد. براساس نتایج حاصله ارتباط معناداری بین بازاریابی رابطه­مند، رفتار خرید و وفاداری مشتریان وجود دارد. نتایج اجرای مدل­های تحلیل مسیر بازاریابی رابطه­مند، رفتار خرید و وفاداری مشتریان نشان‌دهنده تایید مدل­های مفهومی پژوهش می­باشد، لذا توصیه می­شود بازاریابی رابطه­مند به عنوان یکی از فاکتورهای اثرگذار در جذب و حفظ مشتریان ورزش مد نظر قرار گیرد.
کلیدواژه بازاریابی رابطه مند، رفتار خرید، وفاداری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان, ایران, دانشگاه قم, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران, دانشگاه امام رضا, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved