>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل ساختاری انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال  
   
نویسنده بابایی مبارکه معصومه ,کهندل مهدی ,خدایاری عباس ,نوربخش مهوش ,زارعی علی
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 7 - شماره : 25 - صفحه:15 -26
چکیده    هدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهای انگیزه بینندگان برنامه‌های ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و برای شناسایی و  استخراج مقیاس‌ها و گویه‌ها  از روش تحلیل عامل اکتشافی با چرخش متعامد  با استفاده از نرم‌افزارهای آماریspss در سطح معناداری 0.05و دو سویه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است که حدوداً تعداد کل آن ها22000 نفر بود و نمونه آماری با توجه به تحلیل عامل اکتشافی525 نفر و به روش تصادفی از نوع طبقه‌ای نسبتی تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار smart pls  استفاده شد. نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری  نشان داد که به ترتیب سازه‌های لذت (0.834)، تفریح و سرگرمی (0.815)، کسب اطلاعات ورزشی (0.804)، خودآموزی اطلاعات ورزشی (0.666)، همراهی و همنشینی (0.665)، تعاملات اجتماعی (0.560)، استراحت (0.528) و رهایی و فرار (0.108)، از انگیزه‌های بینندگان برنامه‌های ورزشی از طریق وسایل دیجیتال می‌باشد. همچنین شاخص برازش مدل0.693 gof= گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید.
کلیدواژه انگیزه، بیننده، برنامه های ورزشی، رسانه، دیجیتال
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved