>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران  
   
نویسنده شفیعی شهرام ,افروزه صادق ,افروزه حکیمه
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:39 -50
چکیده    سواد اطلاعاتی در توسعه توانمندی‌های اطلاعاتی جامعۀ دانشگاهی موثر است، بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل سواد اطلاعاتی دانشجویان مدیریت ورزشی دانشگاه‌های ایران متناسب با حیطه کاری و پژوهشی این دانشجویان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی است. که ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه نیمه‌محقق‌ساخته، با تایید روایی صوری و محتوایی توسط اساتید و پایایی ترکیبی بود. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش مدیریت ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور تشکیل دادند که در نهایت نمونه آماری شامل 112 نفر از دانشجویان بود که به صورت تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه‌ها را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار اس پی اس اس و نرم‌افزار مدل‌سازی smart pls، صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد اثرگذاری متغیرهای کتابخانه‌ای و فناوری بالا و در سطح مطلوب گزارش شده است. همچنین مهارت‌های پایه و کتابخانه‌ای شامل تشخیص نیاز، دستیابی موثر و ارزشیابی اطلاعات بود و مهارت‌های فناوری نیز شامل سازماندهی اطلاعات و موارد حقوقی بود. با توجه به بالا بودن شدت ضرایب اثر همه ابعاد سواد اطلاعاتی در پژوهش، این مدل موجب ایجاد چارچوبی هدفمند به منظور حرکت جامعه دانشگاهی مدیریت ورزشی به سوی توسعه سواد اطلاعاتی پایدار خواهد شد.
کلیدواژه دانشجویان مدیریت‌ورزشی، سواد اطلاعاتی، مهارت‌های پایه‌ای، مهارت‌های فناوری
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه جهرم, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved