>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش عوامل اجتماعی بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی شرکت های ورزشی: (مطالعه موردی برند ورزشی مجید)  
   
نویسنده نظری رسول ,مشکل گشا الهام ,فردی پور رضا
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1398 - دوره : 6 - شماره : 23 - صفحه:67 -76
چکیده    هدف از پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی به عنوان عوامل اثرگذار بر مبادله دانش ضمنی و اثربخشی بازاریابی می باشد. پژوهش از نوع تحقیق کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. محیط پژوهش شرکت تولید کننده و فروشنده محصولات ورزشی مجید بود. جامعه آماری پژوهش فروشندگان ورزشی بودند، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بود،‌ نمونه آماری 144 نفر از فروشندگان ورزشی می باشد. اطلاعات بوسیله نرم افزارهای ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که متغیرهای کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی به طور مستقیم و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق اثر متغیر میانجی مبادله دانش ضمنی رابطه مثبت دارد. نقش میانجی مبادله دانش ضمنی در رابطه بین کیفیت ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی با اثربخشی بازاریابی نقش تاثیر گذار می باشد. به طور کلی پیشنهاد می گردد مدیران بازاریابی و فروش راهبردهایی را در جهت ارتقای اثربخشی بازاریابی از طریق افزایش سرمایه گذاری بر روی ارتباطات میان کارکردی و فرصت های اجتماعی سازی مد نظر قرار دهند.
کلیدواژه اثربخشی، ارتباطات، اجتماعی سازی، بازاریابی، برند ورزشی مجید
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, دانشکده علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), اریتره
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved