>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان  
   
نویسنده مرادی محمدرضا ,صالحی ساداتی سعادت الله
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:69 -78
چکیده    هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد تماشاگران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان و تاثیر متغیر همزادپنداری تیمی بر رابطه بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران بود. بدین منظور تعداد 312 نفر از هواداران تیم فوتبال سپاهان که به‌طور تصادفی انتخاب شده بودند و تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند انتخاب و  پرسش‌نامه‌های کیفیت خدمت، قصد حضور مجدد و همزادپنداری تیمی در اختیار آنان قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نیز رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد هواداران باشگاه فوتبال سپاهان اصفهان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تاثیر متغیر همزادپنداری تیمی قرار می‌گیرد. در بین هوادارانی که دارای همزادپنداری پایین یا متوسطی بودند، رابطه مثبتی بین کیفیت کلی خدمت و نیز ابعاد پاسخگویی و دسترسی (دو بعد از کیفیت خدمت) با قصد حضور مجدد به دست آمد اما در بین هوادارانی که دارای همزادپنداری بالایی بودند، هیچ رابطه‌ای بین کیفیت خدمت و قصد حضور مجدد به دست نیامد. با توجه به یافته‌های پژوهش، لازم است مدیران باشگاه‌های حرفه‌ای برای افزایش حضور هواداران در ورزشگاه، ابتدا هواداران را بر مبنای میزان همزادپنداری آن‌ها تقسیم‌بندی کنند و در ارتباط با هواداران دارای همزادپنداری پایین و متوسط، در جهت بهبود کیفیت خدمت مورد انتظار این دسته از هواداران تلاش کنند.
کلیدواژه باشگاه سپاهان، هوادار ورزشی، قصد حضور مجدد، کیفیت خدمت، همزادپنداری تیمی
آدرس دانشگاه شهرکرد, گروه علوم ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک, گروه علوم ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved