>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه رهبری اصیل با افشاگری سازمانی: نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی (مورد مطالعه، کارکنان رسانه های ورزشی استان اصفهان)  
   
نویسنده روشن علیقلی ,درینی ولی محمد ,نامدار جویمی احسان
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1397 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:29 -48
چکیده    هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط رهبری اصیل و افشاگری سازمانی با توجه به نقش میانجی ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی در بین کارکنان رسانه‌های ورزشی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و بر حسب نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کارکنان رسانه‌های ورزشی در استان اصفهان و حجم جامعه 346 نفر و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 182 نفر بوده است. از پرسش‌نامه استاندارد و بومی شده استفاده شده است و پایایی و روایی پرسش‌نامه‌های پژوهش مورد تایید قرار گرفته است (پایایی پرسش‌نامه ها تماما بالای 0.7 و بارهای عاملی برای تایید روایی پرسش‌نامه‌ها تماماً بالای 0.5 بوده‌اند). تحلیل‌های لازم در پژوهش به کمک نرم‌افزار  3 smart pls و با رویکرد معادلات ساختاری انجام شده است. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیه شکل گرفته است و تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و مقدار عددی روابط برای فرضیات به ترتیب عبارت است از: 0.28 و 0.36 و 0.31. یافته ها نشان می دهد که رهبری اصیل با افشاگری سازمانی در ارتباط است و دو متغیر ایمنی روان شناختی و شناخت شخصی در این رابطه نقش میانجی ایفا می‌کند. رهبری اصیل می‌تواند نقش مهمی در این زمینه و بیدار کردن وجدان و صدای سازمانی و در نهایت افشاگری سازمانی داشته باشد. هرگونه انحراف و خطا در چشم‌انداز و ماموریت از تدوین و اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌های سازمانی در نهایت موجب کاهش توجه افراد به رهبری اصیل و افشاگری سازمانی خواهد بود و توجه افراد در گروی اجرا و تدوین صحیح برنامه‌های سازمان‌های رسانه‌های ورزشی در سایر بخش‌های خود است که لازمه آن ایمنی روان‌شناختی و شناخت شخصی افراد از رهبر است.
کلیدواژه رهبری اصیل، افشاگری سازمانی، ایمنی روان شناختی، شناخت شخصی
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه مدیریت دولتی, ایران, دانشگاه پیام نور تهران, گروه مدیریت, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه مدیریت دولتی, ایران
پست الکترونیکی davood.joyame@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved