>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی محتوای وب سایت منتخبی از فدراسیون ورزش‌های ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس  
   
نویسنده شفیعی شهرام ,رضایی صوفی مرتضی ,افروزه حکیمه
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:35 -41
چکیده    هدف: هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل وب‌سایت فدراسیون ورزش‌های همگانی و مقایسه آن با سایر فدراسیون‌های ورزشی ایران با استفاده از معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس می باشد.روش شناسی: روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد. نمونه‌ها به صورت هدفمند و در دسترس بودند که وب‌سایت‌های فدراسیون‌های ورزش همگانی، فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون، هندبال و کشتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک‌لیستی استفاده شد که بر اساس معیارهای سیلبرگ، اس.‌ام.‌آر.‌تی و اکشن‌فور‌هلس تدوین‌شده بود و محققان با استفاده از نظر اساتید قسمت‌هایی را به این چک‌لیست افزودند. اکشن فور هلس ابزار بررسی محتوایی اطلاعات وب‌سایت‌های بهداشتی است، این سیاهه وارسی دارای 4 بخش هدف، مخاطبان، میزان دستیابی و اعتبار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی شامل درصدها و میانگین و آزمون استنباطی خی دو استفاده شد. یافته ها: با توجه به تحلیل محتوای وب‌سایت فدراسیون ها، به طور کلی همه فدراسیون ها شاخص‌های کمی را دارا بودند که فدراسیون والیبال و کشتی بیشترین خدمات را در وب‌سایت خود ارائه می‌داد، بعد از این تیم به ترتیب فدراسیون های فوتبال، بسکتبال،وزش های همگانی و در انتها فدراسیون بدمینتون قرار داشتند.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد همه وب سایت های باشگاه ها حدود 50 درصد شاخص ها را دارا بودند. همه فدراسیون‌های از خدمات کمی در وب‌سایت خود برای بازاریابی آنلاین، جذب و وفاداری طرفداران و تعامل بیشتر کاربران با فدراسیون استفاده می‌کردند.
کلیدواژه وب سایت، فدراسیون های ورزشی ایران، معیار سیلبرگ اس ام آر تی و اکشن فور هلس
آدرس دانشگاه گیلان, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه گیلان, ایران
پست الکترونیکی ha.afroozeh@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved