>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تاکید بر مولفه های ورزش و جنسیت خبر  
   
نویسنده قاسمی حمید ,حسینی معصومه ,عامری اصل حسن
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 11 - صفحه:26 -34
چکیده    با ظهور اینترنت و شبکه های پیوسته ی کامپیوتری در دنیای امروز، وب سایت سازمان، اولین نقطه ی برخورد و ارتباط میان کاربران با سازمان و خدمات است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت پوشش ورزش در وب سایت های آموزش وپرورش استان ها با تاکید بر مولفه های ورزش وجنسیت خبردر سال 1393بود. روش تحقیق ازنوع استراتژی توصیفی، که به صورت تحلیل محتوا وبا هدف کاربردی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، وب سایت های ادارات کل آموزش وپرورش استان های کشور به تعداد 31 وب سایت، که برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده شد. ابزار اندازه گیری برگه های کدگذاری بود که روایی صوری آن 5 نفر از متخصصان مدیریت ورزش وارتباطات تایید کردند. وضریب پایایی آن براساس فرمول اسکات0.8به دست آمد. برای فرضیه های تحقیق از آزمون خی دو پیرسون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین محتوای وب سایت های آموزش وپرورش استان ها از نظر مولفه های ورزش(تربیتی62.7%، قهرمانی12.7%، همگانی4%، حرفه ای1.6%)جنسیت (پسران42.9%، دختران 23.7%) سطح رویداد، موضوع مطلب وسوگیری خبر تفاوت معنی داری مشاهده گردید. لذا با توجه به یافته های تحقیق به وزارت آموزش وپرورش پیشنهاد می شود به ورزش همگانی و ورزش بانوان اهتمام لازم را به عمل آورند.
کلیدواژه وب سایت، ورزش، آموزش و پرورش، استان ها
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور کرج, ایران
پست الکترونیکی spt.hameri@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved