>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل  
   
نویسنده زردشتیان شیرین ,غایب زاده شهروز ,جعفری سلمان ,تبریزچی شمس الدین
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:51 -62
چکیده    هدف از این پژوهش، بررسی موانع استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل است. این پژوهش به‌واسطه هدف از نوع کاربردی و ازنظر نوع جمع‌آوری داده‌های تحقیق، توصیفی – تحلیلی بوده که به روش میدانی اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونان و کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل که با استفاده از جدول مورگان و نمونه‌گیری تصادفی، 115 نفر به‌عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه ی محقق ساخته بود که روایی آن، توسط اساتید صاحب‌نظر و پایایی آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ (0.89 = α) تائید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی برای تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و آزمون فریدمن (برای رتبه‌بندی) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موانع فرهنگی آموزشی، موانع فردی، موانع فنی، موانع مدیریت و برنامه‌ریزی سازمانی و موانع اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را درزمینه ی استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل دارا می‌باشند. برگزاری همایش‌ها، جذب نیروهای متخصص مدیریت ورزشی دارای دانش و مهارت لازم درزمینه ی استفاده از فناوری اطلاعات و تشویق کارکنان سازمان به یادگیری و استفاده از فناوری اطلاعات ازجمله راهبردهایی است که به‌منظور توسعه فناوری اطلاعات در سطح ادارات مذکور مطرح‌شده است.
کلیدواژه فناوری اطلاعات، موانع، ادارات ورزش و جوانان، استان اردبیل
آدرس دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشگاه رازی کرمانشاه, ایران, دانشکده فنی کشاورزی مراغه, ایران, دانشگاه ارومیه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved