>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه وضعیت پوشش انواع رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین در دو روزنامه ایران ورزشی وابرار ورزشی  
   
نویسنده قاسمی حمید ,پورسلطانی زرندی حسین ,سلیمانی حمیدرضا
منبع مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:27 -36
چکیده    هدف این پژوهش مقایسه ی تحلیلی دو روزنامه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی با تاکید بر رشته‌های ورزشی معلولین و غیر معلولین بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان دو روزنامه ی ورزشی کشور در طول سال 1394 بود. روش نمونه‌گیری، در دو مرحله صورت گرفت، ابتدا به‌صورت غیر تصادفی و هدفمند دو نشریه ی ایران ورزشی و ابرار ورزشی انتخاب شدند. درمرحله ی دوم به تعداد 30 روز از هر نشریه به شکل غیر تصادفی و هدفمند و منطبق بر روزهای برگزاری رویدادهای ورزش معلولین در طول سال 1394 انتخاب و موردبررسی قرار گرفت. ابزار اندازه‌گیری دستورالعمل و برگه کدگذاری بود و روایی آن توسط پنج نفر از متخصصان مدیریت ورزش تائید شد. ضریب عینیت آن بر اساس فرمول اسکات 89% محاسبه شد. بر این اساس محتوای اخبار ورزش معلولین در ابرار 0.07 درصد و ایران 1.35 درصد از کل اخبار را شامل شده بود.پوشش ورزش بانوان معلول در هر دو روزنامه کمتر از آقایان است و این اختلاف در ورزش غیر معلولان بیشتر است. رشته ی فوتبال در ورزش غیر معلولین و رشته‌های دوومیدانی، تیراندازی و وزنه‌برداری در ورزش معلولین بیشتر از سایر رشته‌ها موردتوجه دو روزنامه قرارگرفته بود؛. توصیه می‌شود مطبوعات ورزشی رسالت خود را در مقابل اقشار مختلف مردم انجام دهند و توجه ویژه‌ای به موفقیت‌های ورزشی معلولین داشته باشند.
کلیدواژه تحلیل محتوا، ایران ورزشی، ابرار ورزشی، ورزش معلولین
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور کرج, ایران
پست الکترونیکی hamidrezasoleymani@chmail.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved