>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شیوع اختلالات عضلانی - اسکلتی، شاخص‌های تعادل پویا، استقامت عضلات فلکسور تنه و اکستنسور ستون فقرات و قدرت عضلات مرکزی در کارکنان پروازی  
   
نویسنده سبحانی وحید ,مظلوم وحید ,خطیبی عقدا عمیدالدین ,شکیبایی ابالفضل
منبع ابن سينا - 1394 - دوره : 17 - شماره : 4 - صفحه:4 -12
چکیده    مقدمه: یکی از گروه های شغلی که در معرض اختلالات عضلانی اسکلتی ناشی از کار هستند، کارکنان پروازی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و ارزیابی برخی عوامل آمادگی جسمانی در کارکنان پروازی انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 66 نفر (سن 1/7 ±1/36 سال) از کارکنان پروازی پایگاه هوایی مهرآباد به صورت تصادفی انجام گرفت. از پرسشنامه نوردیک جهت بررسی شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی استفاده شد. جهت بررسی استقامت عضلات اکستنسور ستون فقرات، عضلات فلکسور قدامی تنه، قدرت عضلات مرکزی و تعادل پویا به ترتیب آزمون های بیرینگسورنسن، آزمون سنجش استقامت عضلات فلکسور قدامی تنه، دستگاه بیوفیدبک فشاری و آزمون تعادلی y مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: بیشترین میزان شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی در میان آزمودنی ها به ترتیب در نواحی کمر (2/24%)، زانوها (1/18%) و گردن (6/13) بود. ارتباط معنادار و منفی بین عمده شاخص های تعادل پویا و نمرات آزمون های استقامت عضلات اکستنسور ستون فقرات، فلکسور قدامی تنه و قدرت عضلات مرکزی وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از شیوع بالای اختلالات عضلانی اسکلتی در ستون فقرات کمری و گردنی و همچنین زانوها در مقایسه با دیگر نواحی بدن و همین طور پایین بودن استقامت عضلات ستون فقرات و تنه و قدرت عضلات مرکزی می باشد.
کلیدواژه اختلالات عضلانی - اسکلتی، طب هوا-فضا، استقامت عضلانی
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved