>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ویژگی‌های روانسنجی چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی (Scl-90-R) در کارکنان نیروهای مسلح  
   
نویسنده انیسی جعفر ,بابائی شیرزاد ,بارانی معصومه ,محمدلو هادی ,ابراهیمی فائزه
منبع ابن سينا - 1394 - دوره : 17 - شماره : 4 - صفحه:13 -18
چکیده    مقدمه: در محیط های نظامی استفاده از ابزارهایی برای تشخیص میزان سلامت روانی کارکنان باعث تشخیص صحیح و به موقع اختلالات در جهت ارتقای سلامت روانی آنها می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی چک لیست نشانه های اختلالات روانی در کارکنان یک واحد نظامی بود.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی همبستگی، 1430 نفر از کارکنان یک واحد نظامی به صورت تصادفی و با توجه به متغیرهایی مانند جنس، سن، تحصیلات، سابقه کار و سابقه بیماری های اعصاب و روان بررسی شدند. ابزار مطالعه چک لیست نشانه های اختلالات روانی و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (mmpi) بود.یافته ها: نتایج نشان داد که همسانی درونی، ضریب آلفای کرونباخ بالائی را هم برای زیرمقیاس های آزمون (75/0 تا 92/0) و هم برای شاخص کلی علائم مرضی (gsi) (98/0) نشان داد و ضرایب همبستگی زیرمقیاس های آزمون scl90r با زیرمقیاس های پرسشنامه mmpi از نظر آماری معنادار بود.بحث و نتیجه گیری: آزمون های روانشناختی به خصوص در عرصه نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به تایید روائی و اعتبار scl90r در کارکنان نظامی، می توان از این ابزار در برنامه ریزی بهداشت روان کارکنان واحد نظامی استفاده نمود
کلیدواژه آزمون‌های روانشناختی، کارکنان نظامی، بهداشت روان، پرسشنامه
آدرس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج), ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved