>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی همبستگی اعتیاد به اینترنت با ابعاد شخصیتی هگزاکو در دانش‌آموزان دبیرستانی - صفحه:68-77

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر شواهد بر تفکرانتقادی دانشجویان پرستاری زابل 1392-1393 - صفحه:9-17

  tick  تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه یادگیری (درونی و بیرونی)، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری - صفحه:18-27

  tick  تجارب مربیان و دانشجویان از اجرای برنامه درسی کارشناسی ارشد ویژه پرستاری: یک مطالعه کیفی - صفحه:48-60

  tick  تعیین نیاز‌های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تکنیک دلفی - صفحه:28-37

  tick  عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت در میان دانشجویان پرستاری: یک مطالعه توصیفی- مقطعی - صفحه:60-67

  tick  مقایسه تاثیر ارزشیابی عملی ساختار یافته عینی(Osce) با نظارت مستقیم و غیر مستقیم براضطراب امتحان دانشجویان پرستاری - صفحه:1-8

  tick  مقایسه تطبیقی نحوه اجرای استراتژی دانشجو محوری در برنامه درسی کارشناسی پرستاری کشورهای امریکا، کانادا و استرالیا و ارائه راهکارهای پیشنهادی در برنامه درسی پرستاری ایران - صفحه:38-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved