>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:4


  tick  بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر میزان تبعیت از رژیم غذایی در بیماران مزمن کلیه غیردیالیزی - صفحه:23-32

  tick  بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر شاخص های آزمایشگاهی بیماران تحت درمان با همودیالیز - صفحه:12-22

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه خودپنداری حرفه ای پرستاران (Nscq) - صفحه:63-71

  tick  بررسی مشکلات آموزش بالینی در بخش اطفال از دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - صفحه:72-79

  tick  بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1392 - صفحه:50-62

  tick  مقایسه تاثیر دو روش پیام کوتاه (تعاملی و غیرتعاملی) بر تبعیت از رژیم درمانی ضد انعقاد در بیماران با دریچه مصنوعی قلب - صفحه:1-11

  tick  نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطلاعات سلامت: یک مطالعه کیفی - صفحه:33-49

  tick  یادگیری خودراهبر در سال های مختلف تحصیلی و ارتباط آن با اضطراب و عزت نفس در دانشجویان پرستاری - صفحه:80-89
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved