>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط علی بین حس بینایی با رضایتمندی و وفادری مصرف کنند گان ورزشی  
   
نویسنده صیاد فر محمد ,تجاری فرشاد ,زارعی علی ,اسمعیلی محمدرضا
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1395 - دوره : 15 - شماره : 34 - صفحه:67 -78
  
کلیدواژه حس بینایی، رضایتمندی، تجربه حسی و وفاداری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده تربیت بدنی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده تربیت بدنی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده تربیت بدنی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved