>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه انگیزه‌های حمایت هواداران تیم‌های والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه  
   
نویسنده رسولی هرزند محمود ,جنانی حمید
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1399 - شماره : 49 - صفحه:163 -176
چکیده    هدف از انجام این پژوهش، مقایسه انگیزه های حمایت هواداران تیم های والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه بود. روش تحقیق آن، توصیفی از نوع مقایسه ای است که اطلاعات آن به روش میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق برای هر دو تیم به صورت مجزا 384 نفر  و در مجموع700  نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه «انگیزه حمایت تماشاگران» نظری (1391) بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط افراد متخصص در حوزه مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ، 86/0 به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون یو من ویتنی و آزمون فریدمن استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که تفاوت معناداری در انگیزه های حمایت هواداران دو تیم والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه وجود دارد؛ به طوری که انگیزه های حمایت هواداران ارومیه بیشتر از هواداران تبریز می باشد. همچنین، تفاوت معناداری در انگیزه های حمایت (غرور جمعی، وابستگی به تیم، وابستگی به بازیکن، وابستگی به ورزش، وکالتی، زیبایی شناسانه و هویّت قومی) هواداران دو تیم والیبال شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه مشهود است؛ به طوری که غرور جمعی و هویّت قومی هواداران تیم شهرداری تبریز بیشتر از هواداران تیم شهرداری ارومیه است، ولی در بقیه مولفه ها هواداران تیم شهرداری ارومیه بالاترند. انگیزه های حمایت در هواداران تیم والیبال شهرداری تبریز به ترتیب عبارت اند از: غرور جمعی، هویّت قومی، زیبایی شناسانه، وابستگی به تیم، وکالتی، وابستگی به بازیکن، وابستگی به ورزش.
کلیدواژه انگیزه‌های حمایت، هواداران، والیبال، شهرداری تبریز و شهرداری ارومیه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز, گروه تربیت بدنی, ایران
پست الکترونیکی janani@iaut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved