>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت‌های تولیدی ورزشی  
   
نویسنده جلیلی موسی ,همتی نژاد طولی مهرعلی ,نادری نسب مهدی
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1399 - شماره : 49 - صفحه:211 -236
چکیده    هدف این پژوهش، طراحی مدل بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در شرکت‌های تولیدی ورزشی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری (محدود و نامشخص) پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی و اساتید دانشگاهی با تخصص مدیریت کسب و کار در ورزش بود که تعداد  363 نفر نمونه آماری  به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط 13 نفر از صاحب نظران  تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0.964) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار pls3 و  spss24 استفاده ‌شده است.نتایج نشان داد که عامل اکوسیستم بازار دارای اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر سیستم شرکت (0.783)، زنجیره فرآیندها (0.333) و عملکرد فرایندها (0.123) می باشد. همچنین، عامل سیستم شرکت اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر زنجیره فرآیندها (0.481) و مدیریت فرایند (0.129) دارد، اما بر عملکرد فرایندها (0.082) اثر معنی داری ندارد. بعلاوه، عامل زنجیره فرآیند اثر مستقیم، مثبت و معنی داری بر عملکرد فرآیندها (0.709)، مدیریت فرایند (0.508) و بلوغ مدیریت فرایندها (0.393) دارد. اثر متغیر عملکرد فرآیند نیز بر مدیریت فرآیندها (0.199) و بلوغ مدیریت فرایند (0.671) مستقیم، مثبت و معنی داری بود. درنهایت، اثر متغیر مدیریت فرآیندها بر بلوغ مدیریت فرایند (0.070) معنی داری نبود. به نظر می رسد که شرکت های تولیدی ورزشی باید بر اساس تعیین وضعیت بلوغ، جایگاه و موقعیت خویش را در بازار تشخیص دهند و دقیقا موانع و راهکارهای پیشرفت را شناسایی کنند تا در راستای آن تغییرات و تنظیمات لازم را اجرا و منابع مورد نیاز برای رسیدن به مراحل بعدی را تامین کنند.
کلیدواژه اکوسیستم بازار، کسب و کار، بلوغ فرایندی و تولیدکنندگان ورزشی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده مدیریت و حسابداری, گروه مدیریت ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved