>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها  
   
نویسنده عسگریان فریبا ,مجیدخواه شادی
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1399 - شماره : 49 - صفحه:113 -128
چکیده    تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد استان های کشور در حیطه ورزش قهرمانی معلولان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق برابر و شامل هیئت های ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور می‌باشد. پس از دسته بندی و توصیف داده ها از طریق آمار توصیفی، از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، رگرسیون چند متغیره و تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که جمعیت معلولان ( p<0.003و 3.26= t) و تولید ناخالص داخلی ( p<0.002و 3.42= t) به عنوان پیش بینی کننده های عملکرد ورزش قهرمانی معلولان قابل استناد هستند. همچنین از مجموع 31 استان کشور، 8 استان جزو استان های کارآ و 23 استان در زمره استان های ناکارآ قرار دارند.با توجه به عدم توانایی یکسان استان های کشور در کسب مدال در سطح ملی و بین المللی، نیاز توجه ویژه به  افزایش تولید ناخالص داخلی و منابع و امکانات استان ها و تشویق معلولان به مشارکت ورزشی از اهمیت خاصی برخوردارست.
کلیدواژه ارزیابی عملکرد، ورزش قهرمانی، معلولان و تحلیل پوششی داده ها
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی, گروه مدیریت ورزشی, ایران
پست الکترونیکی sh.majidkhah@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved