>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی ( مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)  
   
نویسنده بهرامی ژیلا ,زندی فرزاد ,اکبری مریم ,جدیدی هوشنگ
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1399 - شماره : 49 - صفحه:53 -72
چکیده    هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل علی رفتارهای پرخطر براساس سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری با نقش میانجی هویت اخلاقی در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته پزشکی کرمانشاه (2000نفر) در سال تحصیلی 13991398 تشکیل می دادند. با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری دردسترس، نمونه‌ای به حجم 322 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه «رفتارهای پر خطر از مقیاس رفتارهای پر خطر» (yrbss)، پرسشنامه «سرمایه اجتماعی» ناهاپیت و گوشال (1998)، پرسشنامه «مسئولیت پذیری کالیفرنیا» (1987) و پرسشنامه «هویت اخلاقی» آکو بینو و رید(2002) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار و رسم نمودارها) و آمار استنباطی استفاده شد. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق از آلفای کرونباخ ، برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از شاخص های کجی و کشیدگی و به منظور بررسی روابط بین متغیرها از تحلیل مسیر بهره گیری شد. جهت انجام این آزمون ها از نرم افزارهای spss و smart pls استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد هویت اخلاقی، سرمایه اجتماعی و  مسئولیت پذیری بر رفتارهای پر خطر دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه اثر معنی داری دارد. همچنین، هویت اخلاقی برای رابطه سرمایه اجتماعی و رفتارهای پرخطر و همچنین هویت اخلاقی برای رابطه مسئولیت پذیری و رفتارهای پرخطر نقش میانجی جزئی را دارد.
کلیدواژه رفتارهای پرخطر، سرمایه اجتماعی، مسئولیت پذیری و هویت اخلاقی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه روانشناسی تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه, گروه روانشناسی تربیتی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, گروه روانشناسی تربیتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved