>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد جوانان استان فارس  
   
نویسنده محمدجانی محمدرضا ,دستغیب احمدرضا
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1397 - دوره : 17 - شماره : 42 - صفحه:1 -34
چکیده    این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی سازمان های مردم نهاد (سمن) جوانان استان فارس به صورت میدانی و با روش پیمایشی زمینه‌یابی انجام شد. جامعه‌ آماری آن، 54 سمن فعّال شهر شیراز بود. نمونه پژوهش 273 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از 34 سازمان انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامه‌ محقق ساخته با 73 گویه استفاده شد. اعتبار و روایی پرسشنامه قابل قبول بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، رگرسیون چندگانه، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌راهه تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که اثربخشی سمن‌ها کمی بیشتر از متوسط است. علاوه براین، بین مولفه‌های سرمایه‌انسانی، اجتماعی، فرهنگی و عوامل ساختاری با اثربخشی سمن‌ها رابطه‌ معنی‌داری وجود داشت.یافته‌های پژوهش حاضر اهمیت انواع سرمایه و عوامل ساختاری در اثربخشی سمن‌ها را مورد تایید قرار می‌دهد.
کلیدواژه سازمان های مردم نهاد، اثربخشی، جوانان، استان فارس و عوامل موثر
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده حقوق و علوم انسانی, گروه علوم سیاسی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, دانشکده حقوق و علوم انسانی, گروه علوم سیاسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved