>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین مدل عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی در بین کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده کیانی مجید ,شعبانی‌ بهار غلامرضا ,عرفانی نصراله ,مومنی پیری سجاد
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1397 - دوره : 17 - شماره : 42 - صفحه: -
چکیده    هدف از تحقیق حاضر، تدوین مدل عملکرد شغلی بر اساس فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل 397 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه «فضیلت سازمانی» کامرون (2004) و «عملکرد شغلی» پاترسون (1992) بودند. روایی صوری پرسشنامه‌ها مورد تایید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فضیلت سازمانی و عملکرد شغلی به ترتیب  0.864 =α و 0.868 =α مورد تایید قرار گرفت. داده ها  با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار lisrelتحلیل شدند. نتایج مدل ساختاری عملکرد شغلی براساس فضیلت سازمانی نشان داد که تمامی سوالات دارای اثر معناداری (0.01>p)  در مدل می باشند. شاخص های برازش مدل ساختاری از برازندگی مناسبی برخوردار بوده و عملکرد شغلی (0.01>p و t=8.19 و 0.69=β)، توانسته اثر معناداری بر فضیلت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان داشته باشد.
کلیدواژه فضیلت سازمانی، عملکرد شغلی و کارکنان وزارت ورزش و جوانان
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه پیام نور, گروه روانشناسی, ایران, دانشگاه بوعلی سینا همدان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved