>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن  
   
نویسنده عابدی احیا ,رضوی محمدحسین ,دوستی مرتضی ,احمدی عبدالحمید
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1397 - دوره : 17 - شماره : 42 - صفحه:9 -32
چکیده    توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه حقیقی و پایدار درتمامی زمینه از جمله نظام ورزش است.  از آنجا که ورزش ازنظر ماهوی و ذاتی، امری فرهنگی است، توسعه ورزش در اسناد بالادستی و برنامه های توسعه کشور در قالب توسعه فرهنگی مورد توجه بوده است.  هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و رویکردهای توسعه فرهنگی ورزش و عوامل موثر بر آن در ورزش کشور بود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به روش اسنادی مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت و از روش سه سویه سازی جهت تقویت اعتبار پژوهش استفاده گردید.یافته ها نشان داد از مجموع 135گزاره کد گذاری شده، 23 مقوله به عنوان عوامل موثر، در قالب سه رویکرد 1) رواج و مشارکت در ورزش 2) توسعه ارزش‌، اخلاق و هویت بومی و ملی در ورزش 3) ورزش به‌عنوان ابزار و هدف توسعه، شناسایی و دسته بندی شدند. بر این اساس، سیاست‌های کلی و منویات رهبری، توسعه نظام ورزش، توجه به رویکرد سلامت، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توجه به خانواده و اوقات فراغت، توجه به ارزش‌، اخلاق، هویت بومی و ملی، توجه به ورزش قهرمانی، توجه به ورزش همگانی و تربیتی، شاخص‌های توسعه کمی ورزش، مدیریت و برنامه‌ریزی، توسعه اقتصادی و زیرساختی ورزش، توسعه سرمایه‌گذاری، توجه به ورزش‌های بومی و محلی، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه علمی و آموزشی، رسانه و تبلیغات، توسعه حقوقی ورزش، توجه به‌نظام تشویق و تنبیه، نظارت و ارزیابی، مشارکت بخش خصوصی، توسعه فرصت‌های برابر و توجه به توسعه ورزش بانوان بودند. بر اساس نتایج این تحقیق، توسعه فرهنگی ورزش به‌عنوان یک هدف، به هماهنگی و هم‌افزایی تمام عناصر تاثیرگذار بر آن وابسته است.
کلیدواژه فرهنگ، ورزش، توسعه فرهنگی و اسناد بالادستی
آدرس دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت‌بدنی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت‌بدنی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده تربیت‌بدنی, ایران, جهاد دانشگاهی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved