>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران (رویکرد توسعه محور)  
   
نویسنده متقی سمیرا
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1397 - دوره : 17 - شماره : 39 - صفحه:227 -240
چکیده    مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و توسعه محور، به بررسی کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران بپردازد و هماهنگی نهاده ای و ستاده ای ورزشی این استان ها را به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، شاخص های تعداد مجموعه های ورزشی، استخر، مربی فعال و دوره های آموزشی به عنوان شاخص های نهاده ای و شاخص تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی به عنوان شاخص ستاده ای (ارتباط موثر با توسعه) مورد بررسی و با کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها (dea) و نرم افزار windeap مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق، به شرح زیر می باشد:استان های تهران، آذربایجان غربی، فارس، مازندران و همدان از کارایی کامل (نسبت به سایر استان ها) در صنعت ورزش برخوردار می باشند و به عنوان استان مرجع (نماینده) برای سایر استان ها محسوب می شوند. سایر استان های کشور زیر مرز کارایی قرار دارند. در این میان، کمترین میزان کارایی به ترتیب مربوط به استان های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و کردستان می باشد.همچنین، حساس ترین شاخص در این بخش، تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی هر استان می باشد که به دلیل توسعه محور بودن تحقیق (ارتباط در سطح بین الملل برای مقاصد توسعه ای) به عنوان شاخص ستاده ای پژوهش، مورد استفاده قرار گرفته است.به علاوه، با وجود اینکه در مناطقی ماننداصفهان با گسترش زیرساخت ورزشی، عایدی توسعه ای ورزشی بهتری به دست می آید، اما توسعه پایدار این مقوله در گرو هزینه فایده کردن در صنعت ورزش است و این با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه زیر ساخت های ورزشی در 5 استان کارا، صورت می گیرد.
کلیدواژه کارایی، توسعه، فعالیت های ورزشی، شاخص های حساس و استان های ایران
آدرس دانشگاه پیام نور, گروه اقتصاد, ایران
پست الکترونیکی samira.motaghi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved