>
Fa   |   Ar   |   En
   ارتباط بین سبک‎ رهبری و تنیدگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان  
   
نویسنده طاهری سپیده ,اتقیا ناهید ,مختاری دینانی مریم
منبع مطالعات راهبردي ورزش و جوانان - 1397 - دوره : 17 - شماره : 39 - صفحه:241 -255
چکیده    این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سبک رهبری و تنیدگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‎باشد. تعداد 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تمام شمار در مطالعه مشارکت داشتند. در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‎های محقق ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه مورد تایید 11 نفر از اساتید و متخصصان رشته مدیریت ورزشی قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه های مذکور نیز با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی مورد تایید قرار گرفت. در ضمن، در یک مطالعه مقدماتی و از طریق ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه ها بررسی شد که در مورد پرسشنامه سبک رهبری ضریب آلفای کرونباخ 90/0 و در مورد تنیدگی شغلی، ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد که مورد تایید می باشد. داده‎های پژوهش نیز با استفاده از آزمون‎های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که تنها دو سبک رهبری حمایتی و مشارکتی با تنیدگی شغلی ارتباط معناداری داشتند (p<0/05). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد در بین ابعاد سبک رهبری، سبک رهبری مشارکتی، حمایتی و آمرانه به ترتیب بیشترین توان پیش بینی معنادار برای تنیدگی شغلی را داشتند. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر، لازم است مدیران سازمان های ورزشی به نوع سبک رهبری اتخاذ شده به ویژه دو سبک رهبری مشارکتی و حمایتی جهت کاهش تنیدگی شغلی کارکنان در محیط های ورزشی، توجه ویژه نمایند.
کلیدواژه سبک رهبری، تنیدگی شغلی، کارکنان، اداره کل ورزش و جوانان و استان کردستان
آدرس دانشگاه الزهرا (ُس), ایران, دانشگاه الزهرا س, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه الزهرا س, گروه مدیریت ورزشی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved