>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت دیم ایران   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر تنش خشکی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه و اجزای آن در نمونه های بومی عدس - صفحه:170-184

  tick  ارزیابی برخی صفات زراعی و برآورد شاخص های مقاومت به خشکی برای عملکرد لاین های خویش آمیخته آفتابگردان در شرایط با و بدون تنش رطوبتی - صفحه:225-239

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از روش های آماری چندمتغیره - صفحه:157-169

  tick  برهمکنش همزیستی میکوریزایی و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه گندم دیم در شرایط متغیر بارش انتهای فصل - صفحه:203-224

  tick  تاثیر زمان کشت و تداخل علف های هرز بر روی خصوصیات کیفی و کمی دانه برخی ارقام نخود در شرایط دیم - صفحه:135-155

  tick  شناسایی مولکولی تنوع آللی در مکان های ژنی Vrn-B3 و Vrn-1 ، کنترل کننده نیاز بهاره سازی در ژنوتیپ های گندم بر مبنای چندشکلی موجود در پروموتر و نواحی اینترون - صفحه:185-201

  tick  مقایسه مدل های رگرسیون چند متغیره خطی و شبکه های عصبی مصنوعی برای برآورد عملکرد گندم دیم در مناطقی از زاگرس مرکزی - صفحه:119-133
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved