>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی امکان جایگزینی آرد ماهی با آرد ضایعات ماکیان با تاکید بر شاخص ‌های رشد و تغذیه ای ماهی سوروم طلائی (Cichlasoma Severum)  
   
نویسنده مورکی نرگس ,مصطفوی زینب‌السادات
منبع آبزيان زينتي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:9 -17
چکیده    به منظور بررسی اثر جایگزینی آرد ماهی در سطوح متفاوت با آرد ضایعات ماکیان به ترتیب 3 جیره غذایی به همراه یک جیره شاهد به شکل کرامبل در قالب یک طرح کاملا تصادفی فرمول و استفاده گردید. برای این منظور 144 قطعه ماهی سوروم طلائی (cichlasoma severum) با میانگین وزنی و طولی به ترتیب 023/0±96/0 گرم و 021/0 ±72/0 سانتی متر با استفاده از سه جیره آزمایشی با سطوح 25، 50، 75 درصد آرد ضایعات جایگزین شده با آرد ماهی به شکل کرامبل به همراه گروه شاهد در قالب 4 گروه هر کدام با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. در طول دوره ماهیان هر 15 روز یکبار زیست سنجی شدند و پس از 93 روز پرورش در پایان دوره، فاکتور های رشد اندازه گیری شدند. نتایج نشان دادند ماهیان تغذیه شده با جیره های تغذیه ای از نظر میزان طول و وزن بدن، نرخ رشد ویژه طولی و وزنی، ضریب تبدیل غذایی، فاکتور وضعیت و فاکتور رشد روزانه در بین تیمارهای مورد بررسی و گروه شاهد تفاوت معنی داری داشتند (05/0>p)، و گروه های تغذیه شده با سطحح جایگزینی 25 و 50 درصد رشد بیشتری را در مقایسه با گروه شاهد داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد جایگزینی آرد ضایعات طیور بجای آرد ماهی در سطح جایگزینی 50 درصد می تواند جایگزین مناسبی برای آرد ماهی در جیره ماهی سوروم طلائی محسوب شود.
کلیدواژه سوروم طلائی (Cichlasoma Severum)، آرد ضایعات کشتارگاهی طیور، آرد ماهی، جیره کرامبل.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved