>
Fa   |   Ar   |   En
   اثرات مکملهای غذایی میکروبی بر تکثیر ماهیان زینتی  
   
نویسنده حسینی فر سید حسین ,ظهیری فاضل
منبع آبزيان زينتي - 1394 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:39 -43
چکیده    صنعت آبزی پروری تجاری و تزیینی طی دهه اخیر رشد و توسعه فراوانی داشته است. همگام با این رشد و توسعه، انجام تحقیقات در زمینه جنبه هایمختلف تکثیر و پرورش ماهیان زینتی حایز اهمیت است. علی رغم انجام مطالعات فراوان در زمینه اثرات مکمل های غذایی میکروبی شاملپروبیوتیکها و سینبیوتیکها بر کارایی رشد، ایمنی و مقاومت در برابر بیماری ماهیان مطالعات محدودی در زمینه اثرات احتمالی و مکانیسم اثرمکملهای غذایی میکروبی بر عملکرد تولید مثلی ماهیان زینتی صورت پذیرفته است. نتایج مطالعات انجام شده در زمینه اثرات پروبیوتیکها برماهی دم شمشیری سبز ،(poecilia sphenops) مولی ،(poecilia reticulate) عملکرد تولید مثلی گونههای آبهای شیرین مانند ماهی گوپیو یا ماهی گورخری حاکی از اثرات مثبت استفاده از پروبیوتیک ها بر (xiphophorus maculates) ماهی پلتی ،(xiphophorus helleri)عملکرد تولید مثلی بوده است. این نتایج نشان دهنده وجود ارتباطی بین میکروبیوتای رودهای و فرآیندهای تولید مثلی میباشد. اگرچه هنوز مکانیسماثر پروبیوتیکها بر عملکرد تولید مثلی به خوبی تبیین نشده است و نیازمند مطالعات بیشتری است.
کلیدواژه مکمل میکروبی ,تکثیر ,آبزی پروری ,ماهی زینتی
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved